Bibliografia

Annex bibliogràfic nº II : Bibliografia 

La relació bibliogràfica que segueix presenta, per ordre alfabètic de noms d'autors, les obres més consultades i alhora els treballs especialitzats imprescindibles per portar a terme aquest treball.

 

 

Hem triat l'estructura següent:

Cognom de l'autor seguit de la Inicial del nom. Molt visible l' (any de publicació)Títol de l'obrao, entre cometes, títol de l'article i després nom, subratllat, de la revista. Editorial, Ciutat de publicació.

 

 

Les referències bibliogràfiques a l'interior del text s'han fet, en regla general, mencionant el nom de l'autor i l'any de publicació; o sigui, que remeten als dos primers elements de la nostra bibliografia.

 

 

Aguiló C. (1996). La toponímia de la costa de Llucmajor, IEC, Barcelona.

Alcover A-M., De Borges Moll F. (1976-1978). Diccionari Català Valencià Balear, (DCVB) Palma de Mallorca, Gràfics.

Alibert L. (1985). Dictionnaire Occitan-Français d'après les parlers languedociens, Tolosa, Institut d'Estudis Occitans.

Alteze N. (1986). Cent ans de rugby catalan, Perpinyà, Chiendent, Crédit Agricole des Pyrénées-Orientales.

Amades J. (1982-1983). Costumari català: IV, Barcelona, ed.62.

Amigó i Anglès R. (1988). Materials per a l'estudi dels noms de lloc i de persona, i renoms, del terme de Reus. Associació d'Estudis Reusencs.

Amigó i Anglès R. (1995). Surana de Prades, IEC, Barcelona.

André A. (1980). L'expression graphique. Cartes et diagrammes. Masson, Paris.

Armengol L. (1980). El Consell General 1682-1979- Recull de patricis andorrans. Andorra

Assier-Andrieu L. (1978). La casa dans les Pyrénnées catalanes. DEA. Ecole des hautes études en Sciences Sociales. Tolosa.

Assier-Andrieu, L. (1980)Anthropologie de la coutume dans les Pyrénées catalanes françaises, Tesi presentada a l'Ecole des hautes études en Sciences Sociales. Tolosa.

Assier-Andrieu L. (1984). "Representacions jurídiques i conseqüències sociològiques del model domèstic als pirineus", Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia nº5, p9-27. Anagrama.

Assier-Andrieu L. (1985). "Familles et pouvoirs au village; filiation et stratification sociale dans les Pyrénées catalanes", Droit et Cultures nº9-10, p149-164.

Azamà E. i altrii (1997). Migracions internes i externes als segles XVII i XVIII a Bompàs i Sant Llorenç de la Salanca", en Actes del XXè Col·loqui General de la Societat d'Onomàstica, Perpinyà, PUP, ICRECS.

Badia i Margarit A. (1981). Gramàtica històrica catalana, València, ed. Tres i Quatre.

Badie E. (1986). Histoire du Capcir et des capcinois ou le long combat d'une communauté catalane, Prada, Terra Nostra, nº53-54-55-56.

Barrera A. (1988). Coses de casa, Perpinyà, Trabucaire.

Basseda L. (1990). Toponymie Historique, Prada, Terra Nostra, nº73 a 80.

Beaud M. (1985). L'art de la thése, Paris, la Découverte.

Becat J. (1979). Atlas de Catalunya Nord, Terra Nostra, Prada.

Becat J. (1995). "Perspectives de la normalització lingüística a Catalunya Nord..." en Actes de les Jornades de la Secció Filològiques de l'Institut d'Estudis Catalans a Perpinyà, p 17. Barcelona-Perpinyà.

Billy P.-H. (1991). "Noms de personne issus de noms de métiers à Toulouse au Moyen Âge", Nouvelle Revue d'Onomastique, nº17-18.

Billy P.-H. (1993). "Le nom propre et le nom sale", Nouvelle Revue d'Onomastique, nº21-22.

Billy P.-H. (1994). "Typologie du surnom personnel", Nouvelle Revue d'Onomastique, nº23-24.

Blanic J. (1917). Vocabulari francès-català, inèdit, Biblioteca Municipal de Perpinyà, microfilm 3GPnº12MSE.5.

Bourdieu P. (1972). Esquisse d'une théorie de la pratique, Droz, Ginebra.

Bourin, M . (1995) Entrevista a ... , in Sciences et avenir, agost, p22-23.

Bouvier J.C. (1980). Tradition orale et identité culturelle, CNRS.

Bover i Font A. (1996). Diccionari dels gentilicis catalans, ed. 62, Barcelona.

Bromberger C. Porcell G. (1976). "Choix, datation et utilisation des noms propres dans une commune de l'Hérault: Bouzigues", Le Monde Alpin et Rhodanien 1er, 2n trimestre.

Bruguera J. (1985). Història del Lèxic Català, Biblioteca Universitària, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

Burlaner P. (1995). Els contes de Mossèn Bitarol, a cura de J.D. Bezsonoff, llibres de l'índex nº10.

Butlletí interior de la Societat d'Onomàstica (SDO) Barcelona.

Canyameres F. (1983). Diccionari de marina, Barcelona, Portic.

Casares J. (1981). Diccionario ideológico de la lengua española, Barcelona, Gili.

Català F. (1987). "el Campanar de Glorianes" in Estudis Rossellonesos dedicats a en Pere Ponsich a cura de Maria Grau i Olivier Poisson. Le Publicateur. p 521-527.

Chambon J.-P. (1987). "Les noms propres délocutifs: I. Note sur un cas inaperçu de délocutivité", Nouvelle Revue d'Onomastique, nº7-8.

Colon G. (1966). "Quelques considérations sur le lexique catalan", Actes du Colloque de Strasbourg, p 239-280. ed. Klincsieck, París.

Colon G. (1986). Panorama de la lexicografia catalana, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

Corbera i Pou J. (Randa 37). "La interferència lèxica castellana dins el català literari a Mallorca els segles XVI i XVII", in Randa n°37. pp53-119.

Coromines J. (1976-1977). Entre dos llenguatges : I, II, III. Barcelona, Curial.

Coromines J. (1980-1986). Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana (DECLC), Barcelona, Curial, Ed. Catalanes, la Caixa.

Corredor Plaja A.-M. (1985) "Els noms extralegals de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní (Empordà)" en Butlletí de la SDO, nºXXI, pp44-45.

Corredor Plaja A.-M. (1991) "Els motius de Pals (Baix Empordà)", XVIè Col·loqui general de la Societat d'Onomàstica, p487. Castelló de la Plana 1992.

Corredor, Anna-Maria (1993). "Un exemple de malnoms eventuals en un document dels anys 1577-1657: els noms d'ofici", XVIIIè Col·loqui general de la Societat d'Onomàstica, p68. Girona.

Costa J. (1977). "Contacts de langues dans les sobriquets de trois ports catalans" en Onoma nºXXI, pp177-188.

Costa J. (1977b). "Sur les sobriquets de trois ports catalans", en Revue des Langues Romanes, LXXXIII, nº1979, 2n fascicle, Montpeller III, Universitat Paul Valéry, Société pour l'étude des langues romanes, pp211-233.

Costa J. (1986). Atlas lingüistique "Sacaze" des confins catalano-languedociens, I, Perpinyà, Société des professeurs de catalan.

Costa J. (1990). "Teixidor, tixador, tixeire, tisseire i variants al Departament dels Pirineus Orientals (primera meitat del segle XIX)" en Actes del XVè Col·loqui de la Societat d'Onomàstica, p125, Butlletí n°XL, Reus.

Costa J. (1993). "Origine de la présence occitane dans les Pyrénées Orientales au XIXe siècle à travers l'anthroponymie"en Actes du IV Congrès International de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes, Vitoria-Gasteiz, AIEO, pp739-743.

Costa J. (1994). Répertoire-Atlas patronymique des Pyrénées-Orientales au XIXe siècle (RAPPO), I i II, Perpinyà, Presses Universitaires, Centre de Recerques i d'Estudis Catalans.

Dauzat A. (1951). Dictionnaire des noms de famille et prénoms de France. París, Larousse.

Dauzat, A. (1977) Les noms de famille de France, 5ème ed. Guénégaud, París, 1977.

Diccionari de la Llengua Catalana, (DLC), (1995). Institut d'Estudis Catalans, Barcelona.

Douglas M. (1989). Purity and danger, ARK edition, (1a edició, 1969), London.

Fabre D, Camberoque C. (1977). La fête en Languedoc, Tolosa, Privat.

Fabre P. (1985). Les suffixes en onomastique, actes del Col·loqui de Montpeller, Centre d'Etudes Occitanes.

Fadda C. (1989). Xistos Alguerésos, L'Alguer, Cerri.

Fouché P. (1980a). Phonétique Historique du Roussillonnais, Ginebra, Slatkine. Primera edició 1924 a Tolosa, Privat.

Fouché P. (1980b). Morphologie Historique du Roussillonnais, Ginebra, Slatkine. Primera edició 1924 a Tolosa, Privat.

Gallart i Bau J. (1994). Llengües en contacte a Perpinyà a finals del segle XIX; "Les Catalanades" d'Un Tal, Tesi inèdita, Universitat Autònoma de Barcelona.

Garofoli B. (1986). "I soprannomi a Montecchio", Quaderni di Filologia e lingua Romanze, p 280-292, Università di Macerata.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya (1985). Barcelona, Gran Enciclopèdia Catalana.

Grandó C. (1987). Vocabulari Rossellonès amb traducció en català normatiu i en francès, Sant Esteve, Associació Politècnica dels Pirineus-Orientals.

Griera A. (1972). Atlas Lingüístic de Catalunya, 2a edició. Sant Cugat del Vallès, Abadia.

Grimaud M. (1991). "Les onomastiques. Champs, méthodes et perspectives.", Nouvelle Revue d'Onomastique, nº15-16 i nº17-18.

Gual R. Terra Nostra, Prada.

Guiter E. (1952). "Vocabulari de la cultura de la vinya al Rosselló", Boletín de Dialectología Española, dir. A. Griera, Tomo LI, 1972. (l'article data de 1952) p55-100. Sant Cugat del Vallès.

Guiter E. (1953). "Els altres Capcirs", Boletín de Dialectología Española, Tomo XXXIV, 1956. (l'article data de 1953) p707-735. Sant Cugat del Vallès.

Guiter E. (1966). Atlas Linguistique des Pyrénées-Orientales, París.

Guiter E. (1967). "La llengua del Fenollet abans del Tractat de Corbell", en Actes du Vè congrès international de langue et littérature d'Oc et d'études franco-provençales, Nice, CNRS.

Guiter E. (1972). "Aux frontières orientales de l'ibéro-roman et du gallo-roman" en Bulletin philologique et historique, París, pp17-42.

Guiter E. (1984) "El català del Nord", Miscel·lània Sanchis Guarner, p 200-215, València.

Guiter E. (1993). "Périple linguistique catalano-occitan"en Actes du IV Congrès International de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes, Vitoria-Gasteiz, AIEO, pp791-799.

Iglesias Ovejero A. (1989). "El blasón popular de los Farinatos y sus aledaños", Homenaje a Alonzo Zamora Vicente, Castalia, Madrid.

Iglesias Ovejero A. (1991). El blasón popular del campo de agadones y otros aledaños de Ciudad Rodrigo (Salamanca), Centre d'études et de recherches hispaniques de l'Université Stendhal, Tigre nº6.

Iszaevich A. (1981). "Una mostra del sistema tradicional del moteig a Catalunya: els renoms a Barberà de la Conca". Aplecs de Treballs nº3, Montblanc.

Janer Manile G. (1979). Sexe i cultura a Mallorca: el cançoner, Palma de Mallorca, Moll.

Jönsjö J. (1979). Studies on Middle English nicknames, Lund Studies in english, nº55, ed. Schaar Claes, University of Lund.

Juliano D. (1984). "Apellidos y "renoms", dos lógicas de transmisión de la identidad", Comentarios Antropologia Cultural. Universitat de Barcelona.

Lagarde C. (1996). Conflits de langues, conflits de groupes, l'Harmattan, Paris.

Lakoff G. Johnson M. (1980). Metaphors We live by , The University of Chicago Press, Chicago.

Lamuela X. (1987). Català, Occità, Friülà: llengües subordinades i planificació lingüística, Quaderns Crema, Barcelona.

Lamuela X. (1994). Estandardització i establiment de les llengües, ed. 62, Barcelona.

Les Amis du vieil Ille, Revista del col·legi d'Illa.

Madek M. (1989). Le livre des surnoms du Leon, Brest, ed. Brud Nevez.

Maneikis Kniazzeh C. Neugaard E. (1977). Vides de Sants Rosselloneses, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana.

Massotte D.J. (1971). "Nomenclatura piscícola rossellonesa" en Revista Catalana, Perpinyà, pp 28-32.

Mastrangelo Latini Giulia (1985). "Soprannomi nella Bassa Valle del Tronto", Quaderni di Filologia e lingua Romanze, p 321-337, Università di Macerata.

Miralles i Montserrat J. (1980). "Normes per a l'aplec i l'estudi dels malnoms" en Butlletí de la SDO pp29-37.

Miralles i Montserrat J. (1996). Onomàstica i literatura, Universitat de les Illes Balears, Abadia de Montserrat.

Mistral F. (1979). Lou Tresor dóu Felibrige , Genève, Slatkine. Primera edició 1878-1886 a París, Delagrave.

Moll F. de B. (1982). Els Llinatges Catalans, ed. Moll, Mallorca, 1era edició 1959, 2a edició: 1982.

Moll F. de B. (1991). Gramàtica Històrica Catalana, Universitat de València. (1a edició 1952, Madrid Gredos).

Montero E. (1981). El eufemismo en Galicia, Universitat de Santiago de Compostela. Verba nº17.

Moran i Ocerinjauregui J. Bolòs i Masclans J. (1994). Repertori d'antropònims catalans (RAC), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans.

Moran i Ocerinjauregui J. (1996). Consideracions sobre l'onomàstica Barcelona, Institut d'Estudis Catalans.

Moreu-Rey E. (Randa). "Reflexions sobre malnoms de Mallorca, Menorca i Eivissa", en Randa pp51-61.

Moreu-Rey E. (1981). Renomsmotius, malnoms i noms de casa, Barcelona, Millà.

Moreu-Rey E. (Raixa). Toponímia urbana i onomàstica vària, Raixa 98.

Moreu-Rey E. (1991)Antroponímia: història dels nostres prenoms, cognoms i renoms, Universitat de Barcelona.

Morlet M.T. (1984). "Les noms de personne dans les registres de compte de l'Hôtel-Dieu de Soissons au XVè siècle", en L'onomastique témoin de l'activité humaine, Colloque du Creusot, pp283-305.

Nadal i Fortià J. (1981). Els nostres peixos, Girona, Diputació de Girona.

Nagore Lain F. (1993). "Los occitanismos en aragonés: inventario provisional"en Actes du IV Congrès International de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes, Vitoria-Gasteiz, AIEO, pp851-886.

Oliveres-Picó E. (1964). Estampes del Rosselló, Tramuntana, Barcelona, Barcino.

Panyella V. (1987). Recull de motius de la vila de Sitges (segles XVI-XX) , Sitges, Grup d'Estudis Sitgetans.

Payrató L. (1990). Català Col·loquial: aspectes de l'ús corrent de la llengua catalana, València, Universitat de València.

Peytaví Deixona J. (1997). "Antroponímia i immigració a la Catalunya-Nord moderna: l'exemple de l'Alt Vallespir", en Actes del XXè Col·loqui General de la Societat d'Onomàstica, Perpinyà, PUP, ICRECS.

Pochelu A. Les diverses dénominations en usage à Hasparren, Certificat de Cultura i Llengua Basques, Bordeus III. (inèdit).

Portet R.L. (1981). Toponímia Rossellonesa, Perpinyà, Cedacc.

Portet R.L. (1983). "L'antroponímia en la llengua popular rossellonesa", en Butlletí SDO nºXIII.

Portet R.L. (1994). "Sobrenominació delocutiva. Alguns exemples (Catalunya Nord) Intent tipològic", XVIIIè Col·loqui general de la Societat d'Onomàstica, p63. Girona.

Priollaud N. (1982). Votre nom appartient à l'histoire, París, S. Messinger.

Puiggarí P. Diccionari francès-català/català-francès, Biblioteca Municipal de Perpinyà, microfilm. (inèdit).

Revista Catalana, Institut Rossellonès d'Estudis Catalans.

Riera i Riera M. (1992). La llengua catalana a Andorra. IEA, Andorra.

Rigail R. AMICS . Cameles.

Roig A. (1981). "Les formules d'analogie du catalan parlé dans les Aspres roussillonnais", Mélanges de philologie et de toponymie romane offerts à Henri Guiter. p119-135.

Roigé Figueras, D. "Sobre l'evolució dels noms de persona", Els Marges, 39

Saisset A. (1965). Catalanades d'Un Tal, a cura de Jean Marty, Labau.

Saisset A. (1994). Catalanades d'Un Tal, a cura de J.D. Bezsonoff, llibres de l'índex nº8.

Sala E. (1994). El vocabulari de Cadaqués, Barcelona, Parsifal Edicions.

Sala R. (1996) Dieu, le Roi, les Hommes , ed. Trabucaire, Perpinyà.

Sauer F. (1983). Aus terrestres, Blume, Barcelona.

Seror S. (1990). "Sobriquets et surnoms des juifs de Provence aux XVIe-XVIIIe siècles", Nouvelle Revue d'Onomastique, nº15-16.

Severi C. (1980). "Le nom de lignée. Les sobriquets dans un village d'Emilie" en L'homme, nºXX, pp105-118.

Sopeña Alordi A. (1979). Etude lingüistique des sobriquets du point de vue de la rhétorique et de la sémantique, Barcelona.(inèdit).

Swiggers P. (1989). "Une classe de noms propres: les "rétrolocutifs"", Nouvelle Revue d'Onomastique, nº13-14.

Tirach P. (1989)Sobrenoms a la Catalunya Nord, Tesina de mestratge, Universitat de Perpinyà.

Tirach P. (1997). "Personatges a la malnominació nord-catalana", en Actes del XXè Col·loqui General de la Societat d'Onomàstica, Perpinyà, PUP, ICRECS.

Valls M. (1997). "De pseudònims a la vida literària nord-catalana", en Actes del XXè Col·loqui General de la Societat d'Onomàstica, Perpinyà, PUP, ICRECS.

Veny J. (1980). "sobre els occitanismes del rossellonès", en Actes del Vè Col·loqui internacional de la llengua i literatura catalanes, Abadia de Montserrat, pp441-494.

Veny J. (1982). Els parlars Catalans, Palma de Mallorca, Moll.

Veny J. (1984). Estudis de geolingüística catalana, Barcelona, ed. 62.

Veny J. (1991). Mots d'ahir i mots d'avui, Barcelona, ed. Empúries.

Veny J. (1996). Onomàstica i dialectologia, Montserrat, Serra d'Or.

Veny J. (1997). "Onomàstica i dialectologia", en Actes del XXè Col·loqui de la Societat d'Onomàstica, p13, Perpinyà, PUP, ICRECS.

Verdaguer P. (1974). El català al Rosselló, gal·licismes, occitanismes, rossellonismes, Barcelona, Barcino.

Verdaguer P. (1982). Comentari sobre el vocabulari rossellonès, Barcelona, Barcino.

Vestenfor O. (1991). "Tilnavn i Sverresaga", Mellomfagsoppgave i språk (mestratge en Lingüística) Høst, Universitat d'Oslo. (inèdit).

Vidal Colell M.A. (1980). "Sobre renoms col·lectius i individuals de Llobera del Solsonès" en Butlletí de la SDO, pp 40-43.

Vila P. (1987). Bocavulvari eròtic de la llengua catalana, Barcelona, el Llamp.

Wadensjö C. (1978). "Smeknamn som kulturellt fenomen", Tradisjon nº8, Oslo.

Wheleer M. (1991). "El contacte, l'aïllament i la tipologia dialectal" en Actes del IXè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Alacant, Abadia de Montserrat. p69-77.

Zimmermann F. (1993). Enquête sur la parenté, PUF.

Zonabend F. (1977). "Pourquoi nommer ?" en L'identité, PUF.

 

 

 

Biblionet

 

Algunes adreces de sitis internet que tracten, de diverses formes, el tema de la malnominació.

 

 

http://www.cyberbar.be/langue-fr/A.HTM

http://sancerre.acidf.jussieu.fr/~versailles/pedagogi/anti/gymling/latvoc10.htm

http://canl.cipac.nc/projhtml/defs.htm

http://www.voltaire.ox.ac.uk/tx/gr/gri.surnom.html

http://www.ulg.ac.be/publphl/pubrom.htm

http://www.unine.ch/ethno/innocence.html