SUMARI  DETALLAT   

            

         Introducció

Iera part

1. Aspectes metodològics

1.1 Metodologia de l'enquesta

1.2 Metodologia de la presentació de l'enquesta

1.3 Metodologia de l'explotació de l'enquesta

1.4 Les fonts bibliogràfiques

2. Aspectes cronològics

2.1 Formació històrica dels sobrenoms

2.2 Presència històrica dels sobrenoms

3. Funcions

3.1 Consideracions preliminars

3.2 Genitors

3.3 Condicions de vida

3.4 Relació motejat/motejador

 

IIa part : Els sobrenoms, testimoniatges lingüístics

1.0 Morfosintaxi 91

1.1 Els introductors 91

1.1.1. Tipologia 91

1.1.2. Gènere 95

1.1.3. Nombre 97

1.2 Numerals 97

1.2.1 Unitats 98

1.2.2 Desenes 98

1.2.3 Centenars 98

1.2.4 Milers 98

1.2.5 Altres 98

1.3 Els verbs 100

1.3.1 Tipologia 100

1.3.2 Els grups 103

1.3.3 Els temps 104

1.3.4 Persones verbals 105

1.3.5 Altres llengües 107

1.4 Compostos 108

1.4.1 Noms propis 108

1.4.2 Els substantius 110

1.4.3 Els adjectius 112

1.4.4 Les onomatopeies 112

1.4.5 Abreviatures, símbols 114

1.5 Derivacions 114

1.5.1. Els sufixos 114

1.5.2. Els prefixos 128

2.0 Fonètica 130

2.1 Vocals 130

2.2 Consonants 140

2.3 Grups de consonants 145

2.4 Fenòmens especials : afèresi, apòcope, síncope, abreviacions, metàtesis, dissimilacions, accent tònic, gal·licismes, castellanismes.

3.0 Lèxic 152

3.1 Gal·licismes 152


3.2 Occitanismes 158


3.3 Castellanismes 180

3.4  Rossellonismes 187.

Conclusions

 

IIIa part : Els sobrenoms, testimoniatges culturals

 

1. Origen 213

1.0 Introducció 213

1.1 Episodis 218

1.2 Físic 240

1.3 Caràcter 252

1.4 Professions 264

1.5 Activitats 274

1.6 Procedència 281

1.7 Nom 284

1.8 Conclusions 289

 

2. Semàntica

2.0 Introducció

2.1 Animals

2.2 Vegetació

2.3 Comestibles

2.4 Objectes

2.5 Oficis

2.6 Activitats

2.7 Episodis històrics - Personatges i funcions- Família

2.8 Noms, hipocorístics

2.9 Religió

2.10 Escatologia i sexualitat

2.11 Topònims

2.12 Meteorologia i calendari

2.13 Conclusions

3. Retòrica

3.0 Introducció

3.1 Figures

3.2 Delocutius

3.3 Sobrenoms col·lectius

 

Conclusions

 

                                        Signes fonètics

Abreviacions

 

 

llista de tots els antropònims

llista de tots els gal·licismes

 

Bibliografia

Ressenya bibliogràfica

 

ANNEXOS

 

I - "Cahiets" i  llistes

 

II - el Vi calent

 

III - la Matança del porc

 

IV - Sobrenoms històrics

 

V - Arxius

     

VI - el Rall- el Senat - el Rotllo

 

VII - Esqueles

 

VIII - la Pinyata

 

IX - el Kaïffà

 

X - les Bruixes

 

XI - Literatura

 

XII - Testimoniatge cultural

 


Recerca :